Alessia + Gianni - an eucalyptus and eryngium wedding

AlessiaeGianni-SneakPeek(28).jpg
AlessiaeGianni-SneakPeek(15).jpg
AlessiaeGianni-SneakPeek(2).jpg
AlessiaeGianni-SneakPeek(37).jpg
AlessiaeGianni-SneakPeek(39).jpg
AlessiaeGianni-SneakPeek(49).jpg
AlessiaeGianni-SneakPeek(51).jpg
AlessiaeGianni-SneakPeek(53).jpg
AlessiaeGianni-SneakPeek(21).jpg
AlessiaeGianni-SneakPeek(35).jpg
PH http://www.irenefucci.it

PH http://www.irenefucci.it